Manifest de denúncia de la situació de l’escola pública de la Coordinadora d’AFA i AMPA de la Dreta de l’Eixample

Un cop finalitzat el procés de preinscripció escolar pel curs 2019-2020, i analitzant les dades disponibles, denunciem la situació provocada per la mala planificació i manca de recursos per a l’escola pública a la nostra àrea i a la ciutat de Barcelona en general.

  1. L’oferta de places d’infantil i primària fa anys que és insuficient. Així ho demostren les línies addicionals (o “bolets”) existents, les ampliacions de ràtio i el gran nombre de famílies que no obtenen plaça a l’escola desitjada. La demanda d’escola pública va en augment i la inacció de l’Administració està provocant que el problema creixi curs rere curs. Les dades mostren que l’escassetat de places no és quelcom anecdòtic ni imprevisible. El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) hauria de realitzar una planificació d’oferta de places que s’ajusti a la demanda creixent.
  2. L’Administració no dota dels suficients recursos els centres escolars que es veuen obligats a assumir línies addicionals (“bolets”), ja que, a banda d’haver d’adequar els espais mínims necessaris davant l’increment del nombre d’alumnes, no es tenen en compte altres problemàtiques que es generen i que afecten tota l’escolarització d’aquestes línies addicionals: mobilitat dels infants, necessitat d’ocupar espais destinats a d’altres usos o manca d’especialistes, entre altres. Tot plegat, suposa un veritable entrebanc per al desplegament del projecte educatiu i la convivència al centre.
  3. El nombre d’alumnes de secundària també incrementa degut a la creixent demanda d’escola pública. Aviat algunes de les línies addicionals (“bolets”) de la zona acabaran l’etapa de primària i els instituts que actualment hi ha a la zona no podran absorbir aquest augment de places si no s’actua de forma ràpida i preventiva. Cal una major proactivitat de l’Administració per donar una bona resposta a aquesta situació que actualment ja és ben previsible.
  4. De manera recurrent, hi ha una demanda desigual entre escoles d’infantil i primària per part de les famílies. Els centres amb baixa demanda són generalment centres de màxima complexitat que han de lluitar contra elements que van més enllà del seu projecte educatiu sense el suport necessari i això fa que les famílies no apostin per aquestes escoles. Considerem que l’Administració ha de vetllar perquè la qualitat dels centres públics sigui equitativa i l’elecció de les famílies tan sols depengui de l’afinitat amb el projecte educatiu i la proximitat al domicili. Alguns dels aspectes que dificulten el desenvolupament dels projectes educatius d’aquests centres són:
    • Matrícula viva: any rere any, la matrícula viva es concentra en determinades escoles que, sovint, són centres de màxima complexitat. Aquest fet accentua la distribució desigual al districte d’alumnat que requereix una atenció major. El CEB no ha respectat el compromís que havia pres amb la Coordinadora ni amb les direccions dels centres, de garantir que la matrícula viva es distribuís equitativament entre les escoles de la zona.  
    • Aules d’acollida: tot i no ser una solució òptima, les dotacions de mestres per a les aules d’acollida són un dels únics recursos disponibles per a les escoles per tal de procurar una adaptació adequada dels alumnes nouvinguts. No obstant això, l’Administració assigna aquest recurs en funció del nombre d’alumnes nouvinguts durant el curs anterior, mostrant-se inflexible davant d’un fet altament imprevisible i dinàmic.
  5. El procés de preinscripció als centres educatius és opac i enrevessat. No és cert que les famílies puguin escollir l’escola dels seus fills ja que, tot i tenir els punts de zona, depenen d’un sorteig. La dificultat d’obtenir una plaça a una escola pública de proximitat convida a escollir centres concertats o escoles lluny del domicili.  De manera recurrent, en diverses zones de Barcelona resulta pràcticament impossible poder gaudir d’una escola de proximitat si no s’accedeix al centre escollit en primera opció.
  6. El decret d’inclusió s’ha d’acompanyar de recursos per tal de garantir el seu desplegament. Tal com s’aplica actualment suposa una gran dificultat per als equips docents ja que no poden fer un bon acompanyament dels infants que ho necessiten. En relació amb el Decret d’Inclusió, les AMPA i AFA de la Dreta de l’Eixample vam signar i lliurar al Departament, el 12 de març, una carta en què donàvem suport i ens adheríem a les demandes exposades anteriorment per les direccions de les escoles

Per tot el que s’ha exposat demanem:

1. Prou “bolets” i augments de ràtio:

Aquestes mesures són pedaços i només generen problemes majors: exigim que es planifiqui adequadament. El CEB ha d’entendre que els “bolets” i els augments de ràtio minven la qualitat del nostre sistema educatiu públic i que, en cap cas, s’ha de convertir en una solució recurrent davant de la manca de places. Considerem inadmissible continuar aplicant la mateixa política d’oferta tenint en compte que, només a l’àrea d’influència de la Dreta de l’Eixample, hi ha aproximadament 10 “bolets” a infantil i primària.  

2. Creació de noves escoles públiques a la zona de la Dreta de l’Eixample:

Demanem que el CEB es comprometi a la creació, com a mínim, d’una nova escola d’infantil i  primària de dues línies a la zona de la Dreta de l’Eixample que doni resposta a la creixent demanda de places que estem observant els darrers anys. És una mesura imprescindible per donar compliment al punt 1.

3. Dotar dels recursos necessaris als “bolets” creats durant tots els anys d’escolarització

Reclamem que el CEB es comprometi a dotar dels recursos necessaris les escoles amb “bolets” o línies addicionals actualment existents, des de P3 fins a 6è, per tal que es pugui atendre correctament tot l’alumnat en igualtat de condicions, sense que vaig en detriment del projecte educatiu del centre.

4. Complir els terminis acordats en l’obertura de nous centres de secundària:

Considerant la manca de places a secundària, actualment ja previsible, instem el CEB a l’obertura urgent de l’Institut d’Educació Secundària Angeleta Ferrer, complint els terminis acordats d’obertura el 2021.

5. Dotar de més recursos el centres de màxima complexitat:

Exigim que el CEB doti de més recursos els centres d’alta complexitat i prengui mesures efectives per  tal de garantir-hi l’òptim desplegament del projecte educatiu.

6. Equilibrar la matrícula viva:

La matrícula viva s’ha de repartir equitativament per totes les escoles de la zona.  Exigim de nou que es limiti la ràtio màxima a cada curs a la matrícula efectiva i que si es produeixen baixes un cop iniciat el curs,  disminueixi també la ràtio màxima per evitar la concentració de matrícula viva als centres amb menys demanda o en els “bolets” generats ad hoc.

7. Possibilitar la sol·licitud d’aules d’acollida un cop iniciat el curs:

Demanem al CEB que permeti als centres escolars sol·licitar-les en qualsevol moment del curs escolar, degut a que el nombre d’alumnes que ho requereixen és altament canviant d’un curs a un altre.

8. Realitzar un procés de preinscripció més just i transparent:

Animem l’Administració a ser honesta i transparent en el procés de preinscripció als centres escolars, oferint informació vertadera a les famílies i que treballi per a garantir, en la mesura del possible, escoles públiques de proximitat. Així mateix, proposem que les àrees d’influència dels centres tinguin com a aspecte principal i prioritari la distància al domicili i no les fronteres administratives de districte.

9. Dotar de recursos per al desplegament del decret d’inclusió:

Reclamem que l’Administració assigni recursos reals als diferents centres per a l’òptim desplegament del decret d’inclusió.

10. Realitzar les obres en els centres educatius durant el mes d’agost:

Sol·licitem un compromís per part del CEB de realitzar les obres a les escoles durant el mes d’agost de tal manera que les activitats previstes després del calendari lectiu, els casals per exemple, es puguin desenvolupar tal com estaven previstes.

Pots descarregar el document del manifest en PDF aquí.