Funcions delegats de pares i mares de classe

cab-programari-mans-unidesTal i com recull l’article 102 bis de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), hi haurà un pare/mare delegat i un pare/mare sotsdelegat a cada grup clase.

Les seves funcions principals són:

1. Servir d’enllaç entre els tutors i les famílies del grup classe, assistint a trobades puntuals amb els/les tutores on es tractaran propostes i suggeriments del grup que representen i les de l’equip de mestres.

2. Col•laborar amb els tutors/es, quan el mestre/a ho cregui convenient, en el desenvolupament de les activitats d’aula i del curs.

3. Ajudar a integrar les famílies nouvingudes a l’escola.

4. Motivar i dinamitzar als pares i mares del seu curs per integrar-los en la dinàmica del centre: reunions, festes, xerrades,…, així com per afavorir el major coneixement entre les famílies i la cohesió del grup.

5. Transmetre a les famílies del grup classe els temes tractats amb els tutors/es.

RELACIÓ ENTRE DELEGAT/DA DE CLASSE I TUTOR/A:

L’ interlocutor del delegat a l’escola és el tutor/a. El delegat/da és la persona encarregada de rebre, contrastar i valorar qualsevol proposta, dubte o suggeriment de la major part dels pares i mares del grup classe en relació al normal funcionament de la vida escolar i transmetre-ho al tutor/a.
En resum , el delegat/da és el canal de comunicació i aglutinador més directe entre les famílies d’un grup classe i el tutor/a.