Fan falta 2 escoles, 2 instituts i 3 bressols a l’Eixample: les AMPA ho hem demostrat.

 
Des de la Comissió per la Qualitat de l’Ensenyament us vam comentar fa uns dies que pares i mares de la Xarxa d’AMPAs de l’Eixample haviem fet un estudi sobre l’escolarització en el nostre districte de Barcelona.  El “Mapa Escolar de l’Eixample” és una recopilació i anàlisi de les dades oficials del Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Departament d’Estadadística de Barcelona, entre d’altres.  Amb aquest estudi es demostra que calen dues escoles d’infantil i primària, dos instituts de secundària i tres escoles bressol per atendre les necessitats de la població d’aquest districte.
 
L’angoixa que patim les famílies de l’Eixample que hem d’inscriure infants a una escola bressol, a P3 o a primer d’ESO, cada any per aquestes dates, no poden ser obviades pels responsables d’Ensenyament del  Consorci d’Educació de Barcelona.

La demanda de places a les escoles bressol públiques duplica l’oferta de l’ajuntament.

Tot i la construcció en els darrers anys de noves escoles bressol, les 8 disponibles en el districte de l’Eixample, només han pogut assumir 448 places de les 1100 sol·licituds el curs passat. A més de la ja compromesa escola bressol de Glòries es demana la construcció d’una a l’antiga Model i un altre a l’espai “Bingo-billares” del carrer Nàpols.

A Infantil i Primària les famílies prefereixen l’escola pública als centres  privats concertats.

Tot i la baixada de la natalitat, en els darrers set anys les peticions per entrar en una escola pública no han parat de créixer, sense poder ser ateses, en detriment de les places ocupades en centres privats concertats. Els centres privats tenen cada vegada més vacants mentre que totes lesplaces de P3 públiques estan ocupades. Davant l’increment de sol·licituds el Consorci ha obligat en 5  ocasions els darrers anys a algunes escoles públiques a inscriure un grup més del que té assignat amb els conseqüents problemes d’espai i organització. Aquests grups s’anomenen  “bolets”  i tot i que l’administració ho justifica dient que són mesures provisionals s’ha convertit en un problema crònic en el districte.

A secundària si tots els alumnes de 6è de primària d’escoles públiques  demanessin plaça en un institut públic 1 de carda 4 alumnes es quedaria sense plaça.

La manca de places públiques als instituts de l’Eixample fa que les famílies no puguin exercir el seu dret de lliure elecció. Davant la dificultat de trobar plaça, moltes famílies acaben per enviar els seus fills i filles a les escoles concertades que, tot i així, tenen vacants al districte:  un 15% a la Dreta de l’Eixample i un 5% a l’Esquerra de l’Eixample. Només dos instituts ja planificats -un a l’espai Germanetes i l’altre l’Angeleta Ferrer- poden satisfer les necessitats  de places públiques dels ciutadans de l’Eixample i permetre l’exercici del seu dret de lliure elecció.
 
La Xarxa d’AMPAs de l’Eixample demostra que falten set centres educatius al districte. El seu estudi,  fet amb rigor segons les dades oficials, posa en entredit les declaracions que han fet recentment des de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquest estudi , juntament amb el publicat per les AMPA de Gràcia, marca una tendència:  les famílies volen i  poden ser agents actius de les
polítiques educatives. 
Enllaços
Nota de premsa del dia de la presentació a l’escola Els Llorers (25/03/2014)