Votem pel Consell Escolar

Fapac_consell_escolar

Els membres del Consell Escolar (per qui votem demà dimecres 16) són molt important perquèParticipen en aprovar:

el projecte educatiu, 

-la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats, 

-les normes d’organització,

– la carta de compromís educatiu, 

-el pressupost del centre i el rendiment de comptes, 

Participen en el funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar, els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn,  el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora, les directrius per a la programació d’activitats escolarscomplementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

 

Intervenen en el procediment d’admissió d’alumnes, la resolución de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.