Comunicat de l’AMPA de l’escola Fort Pienc i dels representants de les famílies sobre l’ampliació d’una línia a P3 el curs 2019-2020

Comunicat de l’AMPA de l’escola Fort Pienc i dels representants de les famílies al Consell Escolar en relació a la decisió del Consorci d’Educació de Barcelona d’ampliar una línia a P3 el curs 2019-2020

Després de la reunió extraordinària del Consell Escolar de centre, i de la Junta celebrada el dimarts 21 de maig a l’escola, es plantegen les següents conclusions:

  1. En primer lloc, volem expressar la nostra solidaritat i empatia amb totes les famílies quan han optat per l’escola pública i de proximitat i, en aquests moments, no saben si podran accedir-hi, havent de gestionar l’angoixa que aquesta incertesa comporta.

  2. Volem posar de manifest el nostre desacord amb les polítiques de planificació escolar que s’estan duent a terme a la Dreta de l’Eixample, ja que es mostren insuficients per a resoldre dues situacions que es donen de forma continuada i que generen greuges a tota la comunitat educativa. Per una banda, la necessitat de donar resposta a la creixent demanda global de places a les escoles públiques de la zona. De l’altra, la lluita contra la segregació escolar i la minimització de l’impacte que té, en els centres, la matrícula viva.

  3. Així, les mancances en la planificació obliguen a totes les escoles de la Dreta de l’Eixample a suportar el pes, és a dir, les tensions organitzatives i funcionals derivades de la creixent voluntat per part de les famílies d’educar els seus fills a l’escola pública. Tot i reconèixer que s’han creat dues noves escoles que pal·lien una part del problema, la demanda segueix creixent i, per tant, és urgent continuar promovent la creació de noves places públiques a la zona. A banda, la segregació segueix essent present i cal que s’apliquin de forma efectiva les mesures previstes al Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya. Per tant, és imprescindible garantir que s’omplin tots els grups des de P3 de la zona amb la diversitat característica de cada centre però garantint grups consolidats i una distribució equitativa de la matrícula viva entre tots els centres. I fer-ho incloent els centres limítrofs de la dreta de l’Eixample que pertanyen a altres districtes, ja que entenem que no es pot circumscriure amb una frontera de Districte el problema de la segregació escolar.

  4. Per tant, considerem fonamental que no es creïn línies addicionals si hi ha grups amb places lliures en centres propers, encara que siguin de Districtes diferents, tenint en compte que sí que són centres als que les famílies de la Dreta de l’Eixample poden optar i que, si no s’omplen, es veuen abocats a assumir tota la matrícula viva que pugui haver-hi a la zona durant el curs escolar.

  5. En el cas que el Consorci tiri endavant la decisió presa en el seu Consell de Direcció del passat 15 de maig i faci efectiva la línia addicional a P3 de l’Escola Fort Pienc per al curs 2019-2020, desatenent totes les consideracions anteriors, l’AMPA de l’Escola i la representació de les famílies al Consell Escolar del centre, exigirem que s’assignin els recursos necessaris, tant en termes de personal com d’espais, pati i equipament per a poder acollir amb garanties de qualitat aquesta eventual línia addicional. Tenint en compte que, si bé es crearia el curs 2019-2020, aquesta línia addicional romandria al nostre centre els nou anys corresponents a l’escolarització completa d’aquest grup.

  6. En aquest marc, partim de la consideració que els recursos de personal a proveir serien definits per l’equip directiu del centre, que és qui té un major coneixement de les necessitats a les quals cal donar resposta per garantir la qualitat de l’ensenyament, qüestió imprescindible per a tota la comunitat educativa i, especialment, per als nostres fills i filles. Exigiríem, però, que l’assignació de recursos fos flexible i adaptable a les necessitats que els grups puguin tenir en funció de la seva morfologia i etapa educativa.

  7. Per últim, volem posar de manifest l’especial gravetat de la manca d’espai al centre. Agreujada, sobretot, a l’etapa d’infantil, que disposa d’un pati molt reduït i en què, a més, cal un espai on els nens i nenes de P3 puguin dormir al migdia. Per això, en cas que es faci efectiva la línia addicional, es formularan diverses propostes específiques orientades a aconseguir l’espai suficient per no haver de prescindir de cap activitat, minimitzar l’afectació al funcionament normal del centre i que no se’n vegi perjudicat el seu projecte.

AMPA escola Fort Pienc                                                  Representants de les famílies al Consell Escolar