Camí escolar

camins

Des de principis del curs 2016-2017, la nostra escola forma part del projecte “Camí escolar, espai amic” promogut per l’Ajuntament de Barcelona. És un projecte educatiu que busca transformar l’entorn en un barri amic i fer més segur i atractiu el camí d’anada i tornada a l’escola.

 

Què és un camí escolar?

Els camins escolars van néixer a la dècada de 1970 a diferents ciutats europees per tal de reduir els accidents en les zones properes a les escoles. El Camí escolar actual s’inscriu dins el marc de la Carta Europea dels Drets dels Vianants amb la finalitat de recuperar l’harmonia entre les persones i la ciutat sense dependre del vehicle privat.

El model de camí escolar correspon al de rutes autònomes que afavoreixen la mobilitat a peu i l’autonomia dels infants en els desplaçaments escolars. Això vol dir que els infants puguin anar a peu a l’escola, tots sols o amb companys de diferents edats, per un itinerari senyalitzat i segur. Els més petits poden anar acompanyats per una persona adulta (pare, mare, persones voluntàries, veïnat,…). El model de rutes autònomes no implica l’absència de supervisió dels menors, sinó que suposa un compromís de participació de tota la comunitat (mestres, establiments col·laboradors, altres pares i mares….). Aquest compromís ciutadà, amb suport municipal, potencia canvis en l’organització de l’espai públic i en les conductes dels ciutadans i ciutadanes per fer possible la creació d’espais de convivència comuns.

 

Per què es promou un camí escolar?

En termes generals, a totes les ciutats europees ha disminuït la presència d’infants al carrer a partir de l’ús generalitzat del cotxe i el deteriorament de l’espai urbà com espai de convivència ciutadana. Encara que a partir dels 8 anys els nens i nenes tenen la capacitat per a moure’s tots sols per la ciutat, en la pràctica no ho fan. Les actituds parentals de (sobre)protecció no afavoreixen l’autonomia dels infants i, de fet, la majoria mai van tots sols a l’escola.

D’altra banda, caminar és una activitat saludable, la manera més senzilla de fer esport perquè incorpora l’exercici físic d’una forma natural i quotidiana. Anar a peu, a més a més, és econòmic, és ecològic i és ràpid, sobretot en desplaçaments curts.

El “Camí escolar, espai amic” és un projecte de ciutat per la formació i l’educació en valors des de l’autonomia, la solidaritat, la responsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat educativa i el barri. A través del camí escolar, es pretén fer possible recorreguts més agradables i segurs per als infants, però també per la resta de ciutadans que en fan ús (joves, adults i gent gran). Més enllà que els infants guanyin autonomia personal i qualitat de vida, es tracta d’un projecte comunitari d’educació en valors cívics i ambientals que pretén fomentar un ús del carrer just i respectuós amb tothom.

De manera resumida, els principals objectius del projecte són:

  • Afavorir una mobilitat sostenible, la mobilitat a peu
  • Facilitar l’autonomia personal dels infants i millorar la seva capacitat d’orientació
  • Millorar la qualitat de vida dels infants i de la resta de ciutadans
  • Incrementar la qualitat de l’espai públic i l’accessibilitat, en el sentit que tothom pugui desplaçar-se sense obstacles
  • Millorar el coneixement del barri
  • Identificar i reduir les situacions de perill / inseguretat viària
  • Recuperar l’espai públic com un espai de relació i de convivència, fomentant la cohesió social al barri

 

Com es fa un camí escolar?

El projecte s’inicia amb una primera fase de diagnòstic en la que es duu a terme una anàlisi dels hàbits de mobilitat de l’alumnat i una observació de l’espai públic. S’administra una enquesta per conèixer l’itinerari actual que cada nen o nena segueix per anar a l’escola, el grau d’autonomia amb què ho fan, el mitjà de transport que fan servir, la percepció que tenen del recorregut, les dificultats que s’hi troben, la dimensió dels problemes o disfuncions, entre d’altres.

A partir d’aquestes dades, s’elabora un pla d’actuacions tècniques de millora dels carrers de l’entorn de l’escola i en l’itinerari amb més intensitat de pas. El Districte, d’acord amb la direcció de Mobilitat, actuen en l’espai públic i apli­quen un conjunt de mesures tècniques que contribueixen a fer més agradables i segurs els itineraris del camí escolar. La direcció de Mobilitat, entre altres mesures, s’encarrega de revisar l’ordenació viària de les zones del camí escolar, millorar la senyalització, modificar la ubicació del mobiliari urbà que pugui ser un obstacle per als vianants, canviar les òptiques dels semàfors i pintar el logotip de “Camí escolar, espai amic’’ en els passos de vianants propers a les escoles.

El camí escolar, però, no s’acaba amb la presentació pública de l’itinerari i la realització de les millores tècniques.

També són necessàries actuacions comunitàries i educatives.

En relació als infants, és clau el conjunt d’accions pedagògiques que s’aniran fent al llarg del curs i que els acostaran al camí escolar. Es treballaren qüestions relacionades amb la seguretat viària, el medi ambient, l’autonomia personal, l’orientació espacial i el coneixement de l’entorn.

Les accions de divulgació i sensibilització s’encaminen a fer entendre el perquè del projecte i els valors que fomenta.

Si bé el camí escolar s’adreça, en primer lloc, a la comunitat educativa (alumnes, pares i mares i professorat), també és una millora que repercuteix a totes les persones residents al barri, pel que fa a la seguretat viària, l’accessibilitat i la bona convivència.

S’inclouran així presentacions a serveis i entitats socials del barri. Es duren a terme accions de difusió i captació d’establiments col·laboradors, per què el comerç de proximitat esdevingui un punt de referència per als infants que van tots sols a l’escola, els quals saben que poden acudir-hi i demanar ajuda si es troben amb alguna dificultat: permetent que cridin per telèfon (a l’escola, a la família….), fent-los costat davant una incidència o demanda concreta (si han pres mal, es troben indisposts /es, ha plogut i s’han mullat, necessiten fer ús del bany…).

També es faran accions de socialització i sensibilització ciutadana al barri, com ara dos tallers de cal·ligrafia urbana al carrer Ribes. Les dues intervencions artístiques urbanes parteixen de la reinterpretació abstracta de la flor del panot, símbol de l’espai públic de Barcelona:

  • Mutacions de la Flor del Panot, amb la col·laboració de l’artista Catie de Balmann, on totes les famílies de les escoles del carrer Ribes – Fort Pienc, Sagrat Cor, Pere Vila – han pogut deixar la seva empremta pintant el carrer amb guix (11 de març de 2017).
  • Instal·lació efímera de l’artefacte “POST-sITe URBÀ“, amb la col·laboració del programa Interfícies del Centre d’Arts Santa Mònica (22 d’abril de 2017).

 

Per a més informació: http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars